PROGRAM POIIŚ 2014 - 2022

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach umowy na dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0115/17-00,

mając na uwadze obowiązki Spółki jako Beneficjenta środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, wynikające z Wniosku o dofinansowanie, w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia i koordynacji przedmiotowej inwestycji przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Prezes Spółki pełniący jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Projektu powołał: Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

 

Jednostka Realizujaca Projekt to zespół osób będący potencjałem technicznym, który będzie realizował wdrożenie projektu w zakładanym czasie i zakresie. JRP będzie wykonywała swoją pracę za pomocą odpowiednich procedur standaryzujących kluczowe procesy w zakresie: zarządzania, przetargów, zawierania umów oraz finansowo-księgowych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 03/06/2018 z dnia 29.06.2018 r. oraz Zarządzeniem nr 01/09/2018 z dnia 03.09.2018 r. Prezesa Zarządu MWPiK Sp. z o.o. w skład JRP wchodzą:

  1. Pełnomocnik ds. Projektu – Prezes Spółki
  2. Zastępca Pełnomocnika ds. Projektu – Główny Księgowy
  3. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Kierownik Działu Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków
  4. Sekretarz Projektu
  5. Specjalista ds. księgowych
  6. Koordynator Projektu POIiŚ.
14