Polityka prywatności

Administratorem danych jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.
Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@mpwik.org lub telefonicznie 957427623
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail ado@mpwik.org lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych , w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Gromadzimy dane w celu zapewnienia nawiązania, realizacji oraz finalizacji stosunku umownego z klientami naszego Przedsiębiorstwa.
Polityka prywatności
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. skupia szczególną uwagę na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie MPWIK.ORG. Gromadzone informacje w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Przedsiębiorstwa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Przedsiębiorstwa nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Przedsiębiorstwa. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Odnośniki do innych stron
Serwis Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. .
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

14