RODO

kob_o1

Szanowni Państwo

 

Obowiązujące od 25 maja 2018 roku Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”- regulacja unijna, zobowiązuje nas do zapewnienia jednakowego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Święty Wojciech 46.

Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: ado@mpwik.org lub telefonicznie 957427623

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail ado@mpwik.org lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz bieżącej współpracy tzn. realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy a także: przesyłania rozliczeń (faktur) za w/w usługi. Dlatego też Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

– mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

– w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

– przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

– w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

– jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.

 

 

 

/-/ Prezes Zarządu

14