Status Prawny i Organizacja

boot17

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest jednoosobowa Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka została zawiązana Aktem Założycielskim z dnia 4 lipca 1996 roku Rep. A nr 4653/96 sporządzonym na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Międzyrzecz nr I/4/94 z dnia 29 czerwca 1994 r. oraz nr II/7/94 z dnia 21 lipca 1994 r.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką w której 100% udziałów należy do Gminy Międzyrzecz dlatego zadania Zgromadzenia wspólników wykonuje Burmistrz Międzyrzecza.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki
  z wykonania przez nich obowiązków.
 2. Podjęcie postanowienia dotyczącego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu lub nadzoru.
 3. Zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowionego na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
 4. Zobowiązanie wspólników do dopłat do objętych udziałów i ewentualnego zwrotu dopłat
 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 6. Zmiana umowy Spółki.
 7. Połączenie, przekształcenie, rozwiązanie, likwidacja, utworzenie nowej spółki.
 8. Podział zysku i pokrycie strat.
 9. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów lub ich zastawienie.
 10. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 11. Sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, a także zlecanie im kontroli.
 12. Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej.
 13. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
 14. Udzielenie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów lub innych placówek jak również obejmowanie udziałów w innych spółkach.
 15. Ustalenie wieloletniego programu działania,
 16. Wszystkie inne sprawy przedkładane przez Zarząd bądź Radę Nadzorczą stosownie
  do przypadków określonych Kodeksem Spółek Handlowych

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

 1. ocena sprawozdań finansowych i sprawozdani Zarządu za miniony rok, ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku albo pokrycia strat,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, obciążenia i nabycia nieruchomości,
 4. wyrażanie zgody na rozporządzaniem prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 500 000,00 zł,
 5. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
 6. powoływanie biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

W Spółce powoływana jest trzyosobowa Rada Nadzorcza na okres trzyletni. Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Ola Janusiewicz – przewodnicząca,
 2. Bogusław Przybysz – członek
 3. Ryszard Rej – członek

Zarząd Spółki

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym, kieruje działalnością Spółki
oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych
do kompetencji Zgromadzenia Wspólników   i Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej na okres trzyletni. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z prezesa Spółki

Obecnie prezesem jest Bogusław Czop

Organizacja

Spółka jest powołana do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zadania swoje realizuje za pośrednictwem wydzielonych działów:

Dział Produkcji, Sprzedaży i Realizacji Inwestycji

Dział ten odpowiada za prawidłową eksploatację Stacji Uzdatniania Wody w Międzyrzeczu wraz z 12 ujęciami głębinowymi zasilającymi tą stację oraz zbiornika wieżowego
w Międzyrzeczu, gospodarkę wodomierzową, rozliczenia z odbiorcami z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

Dział Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej

Dział ten odpowiada za prawidłową eksploatację przekazanych w użytkowanie, oraz własnych:

 • 140 km sieci wodociągowych (z wyłączeniem zbiornika wieżowego przy u. Sportowej , Stacji Uzdatniania Wody w Międzyrzeczu wraz z ujęciami),
 • 9 stacji uzdatniania wody i hydroforni wraz z ujęciami zlokalizowanymi na terenach wiejskich,(Karolewo, Rojewo, Bukowiec, Kalsko, Kursko, Kęszyca, Kęszyca Leśna, Wysoka, Pniewo, Bobowicko – Filtrostat),
 • 136 km sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z urządzeniami znajdującymi się na tej sieci
  – 52 przepompownie i tłocznie (z wyłączeniem przepompowni centralnej
  przy ul. Chrobrego w Międzyrzeczu),
 • sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zleconym przez Gminę.

Dział Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków

Dział ten odpowiada za prawidłowa eksploatację oczyszczalni ścieków w miejscowościach Święty Wojciech, Kalsko, Kęszyca Leśna oraz centralnej przepompowni ścieków przy ul. Chrobrego w Międzyrzeczu.

14