Reklamacje

boot11

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości opłat za usługi.
REKLAMACJE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPŁAT
Reklamacje dotyczące wysokości opłat powinny co do zasady być zgłoszone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku zgłoszenia reklamacji wniesienie jej nie zwalnia odbiorcy usług od terminowej zapłaty należności w wysokości określonej w fakturze.
W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
Spółka jest zobowiązana udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamacje w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia.
REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W przypadku przerw w dostawie wody lub dostawie wody o jakości niezgodnej z regulaminem bądź pod niewłaściwym ciśnieniem, odbiorca może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zakończyła się przerwa     w świadczeniu usług, albo od dnia, w którym wymagana jakość usług została przywrócona bądź miała być przywrócona.
Reklamacja może być wniesiona w innych niż wymienione wyżej przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy,
 • przedmiot reklamacji,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
 • numer i datę umowy,
 • podpis odbiorcy

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

WAŻNE
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za spowodowanie ograniczeń albo wstrzymanie dostawy wody wywołane:

 • z przyczyn leżących po stronie odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, albo też z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej,
 • niezawinioną przez Przedsiębiorstwo awarią na czas niezbędny do usunięcia awarii,
 • niezawinionym przez Przedsiębiorstwo brakiem wody na ujęciu,
 • potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
 • planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu odbiorców, związanymi z wykonaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych,
 • wprowadzonym przez uprawniony organ władzy publicznej ograniczeniem korzystania z wód w przypadkach wystąpienia stanu klęski żywiołowej,
 • wydaniem decyzji przez organ Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody
14