Obsługa wodomierzy

boot7

1.Obowiązki odbiorcy usługi

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/318/06 Rady miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2006 roku do obowiązku odbiorcy usług należy między innymi do (§36 pkt 2 „zapewnienia niezawodnego działania wodomierza i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także utrzymanie studni lub pomieszczenia, w którym są zamontowane w należytym stanie”.

2.Odczyty wodomierzy

Znajdziecie tutaj  Państwo informacje o sposobach dokonywania odczytów wskazań wodomierzy, na postawie których rozliczane są usługi świadczone przez Spółkę.

WAŻNE!
Dla odbiorców u których wodomierze główne odczytywane są radiowo, wskazanie wodomierza dodatkowego (odczytywanego tradycyjnie) służącego do ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej – przekazane przez odbiorcę usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Terminy odczytów

 • U odbiorców indywidualnych odczyty wodomierzy dokonywane są we wszystkie dni robocze w  godzinach 7.00 do 18.00.
 • Odczyty wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców instytucjonalnych dokonywane są przez cały rok we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Odczyt zdalny dokonywany jest co miesiąc wg stanu zużycia wody na koniec danego miesiąca.

Obowiązki odczytywacza

Do obowiązków odczytywacza wodomierzy należy dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych,  wodomierzy głównych, wodomierzy dodatkowych mierzących wodę bezpowrotnie zużytą  lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w ramach usług objętych abonamentem) oraz przeprowadzanie ich kontroli po okazaniu legitymacji służbowej lub pisemnego upoważnienia.

Woda zużyta bezpowrotnie

Najpowszechniejszym sposobem wykorzystywania wody zużytej bezpowrotnie jest podlewanie ogrodu lub trawnika. Jest to możliwe po zainstalowaniu „wodomierza dodatkowego” za wodomierzem głównym. Ten dodatkowy licznik służy do pomiaru wody zużytej bezpowrotnie, czyli niewprowadzanej do kanalizacji. Po zastosowaniu takiego rozwiązania, obciążenie za odprowadzane ścieki jest pomniejszane o ilość wody zużytej bezpowrotnie np. do podlewania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Odbiorca usług instaluje wodomierz dodatkowy na własny koszt.
Okres ważności cech legalizacyjnych wodomierza wynosi 5 lat.
Po zainstalowaniu wodomierza odliczającego, należy zgłosić ten fakt Spółce w celu odbioru technicznego poprawności zainstalowania oraz jego zaplombowania.

Samodzielny odczyt wodomierzy dodatkowych

Samodzielny odczyt wodomierzy dodatkowych , dotyczy wyłącznie Odbiorców u których przedsiębiorstwo zamontowało na wodomierzu głównym nakładkę radiową, a wodomierz dodatkowy nie jest wyposażony w taką nakładkę.U odbiorców tych, wodomierz główny będzie odczytywany drogą radiową wg stanu na koniec rozliczanego miesiąca, natomiast odczyt wodomierza dodatkowego dokonywany będzie przez pracowników MPWiK dwa razy w roku:

 • dla odbiorców indywidualnych w miesiącach maj i październik,
 •  w przypadku budynków administrowanych przez MTBS i Spółdzielnie Mieszkaniowe w miesiącu czerwcu i grudniu.

W celu comiesięcznego odliczania wody bezpowrotnie zużytej od kosztu odprowadzenia ścieków, odbiorca zobowiązany jest do odczytania stanu wodomierza dodatkowego i podania go do Referatu Ewidencji i Fakturowania Sprzedaży w jeden z następujących sposobów:

 •  telefonicznie pod  numery telefonów 95-742-76-32 95-742-76-35 95-742-76-36
 • wysyłając e-mail na adresy:
  • k.hombek@mpwik.org,
  • m.szmulkis@mpwik.org,
  • diana.fertała@mpwik.org,
  • m.stasiak@mpwik.org,
  • achodor@mpwik.org
 • korzystając z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) – po wcześniejszym złożeniu wniosku o e-akceptację e-faktury korzystając z formularza on-line

Zachęcamy do złożenia w Przedsiębiorstwie wniosku o akceptację e-faktury (pocztą lub osobiście).

W przypadku niepodania  przez Odbiorcę aktualnego wskazania wodomierza dodatkowego w wyznaczonym terminie Przedsiębiorstwo prognozować będzie zużycie na podstawie zużycia z analogicznego okresu roku ubiegłego. Rozliczeniowe odczyty podwodomierzy (wodomierzy dodatkowych) dokonywane będą przez pracowników Przedsiębiorstwa w wyżej podanych terminach.

WAŻNE

Powyżej podany sposób rozliczania wody bezpowrotnie zużytej stosowany będzie w okresie przejściowym – do momentu zamontowania na wodomierzu dodatkowym  nakładki do odczytu radiowego.

Uprzejmie informujemy, iż podanie wskazań wodomierza  za pośrednictwem ww. kanałów
nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku udostępnienia wodomierza głównego do odczytów kontrolnych dokonywanych przez pracowników Spółki.
3. Sprawdzenie wodomierza (ekspertyza)

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, Spółka jest zobowiązana na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonać urzędowego sprawdzenia wodomierza głównego. Wodomierz jest demontowany (wymieniany na inny) przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do sprawdzenia przez Obwodowy Urząd Miar. Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych a następnie na specjalnych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.
Jeżeli przy reklamacji wodomierza głównego okaże się, że wodomierz główny spełnia wymagania, którym powinien odpowiadać wodomierz, zawarte w przepisach koszty urzędowego sprawdzenia wodomierza głównego i jego wymiany pokrywa odbiorcę usług.
W przypadku stwierdzenia, w wyniku ekspertyzy, nieprawidłowej pracy wodomierza ilość pobranej wody ustala się jako średnie zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w roku poprzednim lub według urzędowych norm.(Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

14