Dostarczanie osadów ściekowych w celach rolniczych

boot16

ROLNICZE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Święty Wojciech stosuje komunalne osady ściekowe w rolnictwie. Zgodnie z art.96, ust. 1, pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21), jest to odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz.

Przekazywanie osadów ściekowych odbywa się zgodnie z wymogami zawartymi art.96, ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015, poz. 257).

Przed przekazaniem komunalnych osadów ściekowych personel oczyszczalni ścieków sprawdza wszystkie warunki jakie muszą być spełnione zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Bardzo ważnym jest wykonanie badań osadów i gruntu, na którym osady mają być stosowane.

Wartości metali ciężkich w osadach ściekowych w 2018 r.

Metale Zawartość metali ciężkich  w mg/kg suchej masy osadu Zawartość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych według rozporządzenie o osadach ściekowych
12.04.2018r. 03.08.2018r. 08.12.2018r. w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne do rekultywacji terenów na cele nierolne przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz
1 2 3 4 5 6 7
Cynk (Zn) 331 451 276 2500 3500 5000
Miedź (Cu) 113 167 105 1000 1200 2000
Ołów (Pb) 8,74 13,4 11,9 750 1000 1500
Chrom (Cr) 4,34 4,76 10,2 500 1000 2500
Nikiel (Ni) 11 12,9 7,71 300 400 500
Kadm (Cd) <0,25 1,17 0,44 20 25 50
Rtęć (Hg) 0,27 0,11 0,12 16 20 25

W badaniach osadów ściekowych nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella. Również nie wykryto żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.

Wyniki badań osadów ze względu na zawartość metali ciężkich i stan sanitarny spełniają wymagania rozporządzenia. Mogą być stosowane do rolniczego stosowania.

Obowiązujące dawki komunalnych osadów ściekowych według rozporządzenie o osadach ściekowych

Cel wykorzystania komunalnych osadów ściekowych Dawki komunalnych osadów ściekowych w tonach s.m./ha Uwagi
Rolnictwo 3 Mg s.m./ha/na rok przy zabiegu jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat dopuszczalna dawka skumulowana nie może przekraczać

6 Mg s.m./ha/2 lata

9 Mg s.m./ha/3 lata

Rekultywacja gruntów na cele rolne
Rekultywacja terenów na cele nierolne. 15 Mg s.m./ha/na rok przy zabiegu jednokrotnym w ciągu dwóch albo trzech lat dopuszczalna dawka skumulowana nie może przekraczać

30 Mg s.m./ha/2 lata

45 Mg s.m./ha/3 lata

Dostosowywanie gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, z planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
Uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

 

sc2
sc1
14