PROGRAM POIIŚ 2014 - 2022

OPIS PROJEKTU

W ramach obowiązków informacyjnych Beneficjenta środków UE w ramach POIIS 2014-2020  Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  wybrało następujące informacje o największym, realizowanym przez Spółkę projekcie wono- ściekowym. Są to:

 1. Tytuł projektu i źródła współfinansowania kosztów projektu
 2. Wysokość uzyskanego dofinansowania
 3. Koszty wraz ze strukturą ich finansowania
 4. Cel projektu i zakres rzeczowy projektu
 5. Przedstawienie planowanych efektów realizacji projektu
 6. Zamówienia publiczne i ramy czasowe projektu
 7. Zarządzanie i organizacja projektu

 

 1. Tytuł projektu i źródła współfinansowania kosztów projektu

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  informuje, że projekt  pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, który złożono do oceny w miesiącu lutym 2018 r. w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie po długim bo ponad rocznym procesie oceny wniosków uzyskał zasłużone dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  i osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”  – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”), co nastąpiło w marcu 2018 r. 

 1. Wysokość uzyskanego dofinansowania

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 23.853.905,49 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 została podpisana  w dniu 7.05.2018r, co odbyło się uroczyście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 1. Koszty wraz ze strukturą ich finansowania

Całkowity koszt  projektu wynosi 46.070.546,29 zł brutto, z czego kwotę 28.063.418,24 zł netto stanowią wydatki kwalifikowalne, a kwotę 18.007.128,05 zł – wydatki  niekwalifikowalne   z czego  8.403.923,31 zł, stanowi podatek VAT podlegający zwrotowi z Urzędu Skarbowego.

Łączna kwota środków niezbędnych do pozyskania przez Spółkę w   ramach tzw.  wkładu własnego  do kosztów netto wynosi  13.812.717,48    zł na co składają się dwie kwoty:

 • 603.204,74 złnetto stanowią wydatki niekwalifikowalne netto projektu i
 • 209.512,74 zł netto to udział własny Spółki w ponoszeniu wydatków kwalifikowalnych, który stanowi 15% tych wydatków.

Spółka posiada zabezpieczone środki finansowe na 100% kosztów projektu. Sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych stanowiących wkład własny Spółki nastąpi bowiem z Obligacji w ramach UMOWY ORGANIZACJI EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH emitowanych przez  Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  w ramach PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI organizowanego przez DNB Bank Polska S.A, którą podpisano   dnia 27.09.2016 r.

 1. Cel projektu i zakres rzeczowy projektu

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego przez modernizację, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech.

W ramach projektu planowana jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech obsługującej całe miasto i aglomerację Międzyrzecz, co dotyczy wszystkich   węzłów technologicznych  oczyszczalni:  Węzła mechanicznego, Węzła biologicznego i Węzła osadowego. Założono ponadto instalację  2 szt. pomp (transformatorów) ciepła w budynkach sterowni i odwadniania osadu na oczyszczalni o łącznej mocy 33,4 kW, co zaplanowano dla uzyskania wzrostu efektywności energetycznej oczyszczalni poprzez ograniczenie zużycia energii cieplnej do ogrzewania  budynków kluczowych dla jakości procesu stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje ponadto zakup specjalistycznego sprzętu  WUKO do płukania i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody, co pozwoli usprawnić przepływ dobowy ścieków, wyeliminować ich zagniwanie i związane z tym uciążliwe dla mieszkańców odory. Obecnie Spółka nie posiada   pojazdu z taką funkcją. Samochód z zastosowaniem odzysku wody, stanowi wydajne i najbardziej ekonomiczne w danym momencie rozwiązanie do podczyszczania ścieków wspomagające pracę przepompowni w zakresie usprawnienia ich tłoczenia w kierunku oczyszczalni.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje ponadto wdrożenie  inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi składającego się z systemu GIS (5 modułów informacji przestrzennej) oraz  rozbudowanego  o 3 punkty pomiarowe systemu telemetrycznego.

 1. Przedstawienie planowanych efektów realizacji projektu

W efekcie realizacji projektu przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów bezpośrednich:

 1. Zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków Święty Wojciech,
 2. Uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni,
 3. Wzrost efektywności energetycznej oczyszczalni,
 4. Ograniczenie zużycia wody do celów technologicznych oczyszczalni,
 5. Usprawnienie systemu wodno ściekowego poprzez ograniczenie jego awaryjności, zwiększenie wydajności eksploatacyjnej oraz zapewnienie optymalnych warunków do konserwacji i utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej.

ad 1). Zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni ścieków Święty Wojciech

Obecna przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: Qśrd =2100 m3/d. Przepustowość ładunkowa mierzona w Równoważnej Liczbie Mieszkańców  wynosi 14.292 RLM.  Docelowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni ścieków, średniodobowa wyrażona w Qdśr wynosi:  Qśrd = 4200 m3/d natomiast przepustowość ładunkowa  w   RLM wynosi  28.304 RLM. Wzrost przepustowości zostanie uzyskany głównie poprzez budowę drugiego, brakującego reaktora biologicznego do czego zostaną dostosowane  wszystkie pozostałe    węzły oczyszczalni.

Dzięki zwiększeniu przepustowości oczyszczalni nastąpi poprawa jakości oczyszczania ścieków zgodnie z warunkami udzielonego Spółce pozwolenia wodno prawnego.

W chwili obecnej jakość  oczyszczonych ścieków   oczyszczalni w m. Święty Wojciech  oceniana jest na podstawie wartości średniorocznych ładunku zanieczyszczeń jak dla aglomeracji powyżej 15.000 RLM, które to wartości nie mogą przekraczać obowiązujących norm wynoszących:

 • BZT5≤ 15 gO2/m3
 • Zawiesina ogólna ≤ 35 g/m3
 • ChZT ≤ 125 gO2/m3
 • Nog≤ 15 gN/m3
 • Pog≤ 2 gP/m3

Z uwagi na brak drugiego reaktora biologicznego oczyszczalnia jest przeciążona, co pogarsza parametry jej pracy   (powodując okresowe nie uzyskiwanie norm redukcji   związków biogennych w tym: ChZT, BZT5i Zawiesiny ogólnej.  Oczyszczalnia powinna mieć ponadto pewną rezerwę przepustowości hydraulicznej  na przyjęcie ścieków przypadkowych tzn. wód infiltracyjnych oraz związanych z nierównomiernością ładunku zanieczyszczeń, której to rezerwy obecnie żaden z węzłów nie posiada.

Po rozbudowie oczyszczalni stabilność procesu oczyszczania ścieków  zostanie zapewniona zgodnie z warunkami dyrektywy Rady 91/271/EWG tzn. zostanie wyeliminowane ryzyko okresowego pogarszania się jakości ścieków w momentach przeciążenia oczyszczalni w efekcie zwiększonej ilości i/lub ponadnormatywnego ładunku zanieczyszczeń napływających ścieków.

ad 2) Uporządkowanie gospodarki osadowej

Ważnym efektem realizacji projektu będzie uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni Święty Wojciech.  Osady powstają sukcesywnie w wyniku procesu oczyszczania ścieków w węźle osadowym skąd muszą  być  na bieżąco usuwane   i przygotowywane do zagospodarowywania. Osady ulegają przeróbce celem zmniejszenia ich ilości i zwiększenia możliwości wykorzystania.

Proces przeróbki osadów polega więc na ich odwodnieniu, stabilizacji i zagęszczeniu. Stabilizacja   tlenowa- II° wymaga  przesypywania i napowietrzania osadów poprzez mieszanie rozrzutnikiem rolniczym na wydzielonej działce. W efekcie całego procesu  stabilizacji tlenowej  i beztlenowej  uzyskuje się ustabilizowane,  komunalne osady ściekowe- odpad 19 08 05,   możliwy do wykorzystania zarówno w rolnictwie, jak i możliwy do bezpiecznego składowania osadów na składowisku (tj. w razie utraty  kanałów dystrybucji osadu jako nawozu  rolniczego w związku z  sezonowością zapotrzebowania rolniczego na te osady). Roczna produkcja suchej masy osadów na oczyszczalni wynosi ok 393,16 [Mg s.m./rok]. Projekt zakłada stabilizację powstających osadów poprzez kompostowanie dla zwiększenia ich rolniczego wykorzystania  w celu usprawnienia ich dystrybucji.

Dystrybucja osadów jest procesem czasochłonnym i złożonym.

Ustabilizowane osady ściekowe   ładowane są na specjalny   rozrzutnik skąd są dalej  usypywane w pryzmy. Proces stabilizacji trwa od 2 do 10 miesięcy w zależności od składu chemicznego osadów. Ilość i czas   napowietrzania zależą głównie od warunków atmosferycznych. Stabilizacja zapewnia zawartość suchej masy osadów na poziomie  co najmniej 35 %.

Uzasadnieniem realizacji projektu jest fakt, że w związku z dysfunkcjonalnością węzła osadowego oraz obniżoną przepustowością samej oczyszczalni dochodzi do  powstawania osadu nadmiernego, tzw. pęcznienia osadu i rozwoju bakterii nitkowatych, co powoduje przelewanie się zanieczyszczeń  wprost do odbiornika oczyszczonych ścieków.  Realizacja projektu wynika zatem z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców poprzez  ochronę wód zasilających ujęcia wody pitnej   aglomeracji Międzyrzecz.

ad 3) Wzrost efektywności energetycznej oczyszczalni

W efekcie realizacji projektu nastąpi również poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni Święty Wojciech.  W tym celu planuje się instalację   dwóch transformatorów  ciepła o mocy 33,4 kW do celów ogrzewania sterowni i budynku odwadniania osadu. W efekcie nastąpi obniżenie zapotrzebowania na energię konwencjonalną ze źródeł nieodnawialnych, co wpłynie pośrednio na ograniczenie emisji do powietrza.

ad 4) Ograniczenie zużycia wody w systemie

Inteligentny system zarządzania sieciami przyczyni się ponadto do ograniczenia strat wody w systemie, co realizowane będzie poprzez rozbudowę systemu telemetrycznego o 3 szt. rejestratorów akustycznych (PERMALOG). System   wykorzystywany będzie do szybkiej prelokalizacji wycieków w rejonach pomiarowych natychmiast po stwierdzeniu zwiększonego zużycia wody i powstałych stratach co realizowane będzie w sposób ciągły, w celu szybkiego wykrywania nieujawnionych wycieków wody do gruntu. Istniejący system telemetryczny wymaga zwiększenia liczby miejsc pomiarowych z uwagi na potrzebę ograniczenia czasu lokalizacji wycieku. Większa precyzja w ustalaniu miejsca awarii  przyczyniając się do   skrócenia czasu lokalizacji wycieku pozwoli  na  realne ograniczenie strat ilości wody wydobywanej i wtłaczanej do sieci na poszczególnych ujęciach.

Natomiast ograniczenie zużycia wody do celów technologicznych systemu ściekowego nastąpi poprzez zakup pojazdu ssąco płuczącego WUKO z odzyskiem wody. Zakup pojazdu jest niezbędny aby usprawnić przepływ dobowy  ścieków oraz wyeliminować czopy zagniwających ścieków odpowiedzialnych za uciążliwe odory.  Podczyszczanie ścieków, wpłynie również  korzystnie na jakość funkcjonowania oczyszczalni, wzmacniając efekt wzrostu  przepustowości na jakość oczyszczonych ścieków. Pośrednim efektem zakupu  pojazdu WUKO z odzyskiem wody będzie zmniejszenie  ilości  wody pitnej  zużywanej przez pojazd do płukania sieci, jak również  ograniczenie ilości zużywanego  paliwa w efekcie ograniczenia liczby niezbędnych tankowań tej wody.

Ograniczenie  potrzeby częstych zrzutów zanieczyszczeń i napełniania zbiornika czystą  wodą wpłynie  pośrednio na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz przyczyni się do lepszego wykorzystania czasu pracy brygad odpowiedzialnych za czyszczenie kanałów ściekowych na terenie aglomeracji.

ad 5). Usprawnienie systemu wodno ściekowego poprzez ograniczenie jego awaryjności, zwiększenie wydajności eksploatacyjnej oraz zapewnienie optymalnych warunków do konserwacji i utrzymania sieci

W efekcie realizacji projektu nastąpi również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi eksploatowanymi przez MPWiK Sp. zo.o. dla usprawnienia optymalnej wydajnosci eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego.

Istniejąca  obecnie infrastruktura obsługująca aglomerację Międzyrzecz   nie jest wyposażona w system klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym. Spółka posiada tylko system telemetryczny wraz z 16 punktami pomiarowymi rejestratorami akustycznymi w 6 strefach pomiarowych miasta oparty o oprogramowanie PMAC Plus. Rozbudowa  systemu ma na celu pozyskanie realnej wiedzy na

temat kierunków przepływu wody oraz tendencjach ich rozbiorów w ciągu doby, co jest niezbędne   do zaplanowania harmonogramów wyłączeń, napraw i płukania sieci wodociągowej.

Dzięki zwiększeniu wiedzy na temat  realnych przepływów i rozbiorów wody w poszczególnych strefach możliwe będzie opracowanie planów rozbudowy i ewentualnej wymiany sieci wodociągowej w przyszłości adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb.

Pozyskanie informacji o zużyciu wody w rejonach sieci wodociągowej oraz jego  bilansowaniu  odbywać się będzie   w sposób ciągły poprzez stały pomiar i rejestrację rozbiorów wody w strefach zarówno minimalnych nocnych, średnio-dobowych, jak i rozbiorów maksymalnych.

Usprawnienie funkcjonalności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego stanowi  przejaw dążenia Spółki do zapewnienia wysokiej jakości usług  dla odbiorców, oraz  podnoszenia innowacyjności systemu wodno- ściekowego.

 1. Zamówienia publiczne i ramy czasowe projektu

Projekt przewiduje udzielenie 13 zamówień publicznych z czego 4 zamówienia zostały już zrealizowane   w ramach prac przygotowawczych związanych z pozyskaniem środków UE.

Prace przygotowawcze projektu rozpoczęły się już w maju 2015 r. od zlecenia opracowania pierwszej dokumentacji technicznej projektu.

Wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie  dnia 07.05.2018r rozpoczyna się faza wdrażania projektu, której ramy wyznaczono do końca grudnia 2021r. Największym zamówieniem w ramach projektu jest zadanie pn.”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Międzyrzeczu”, które  realizowane będzie w formule zaprojektuj- wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC, a więc będzie to umowa dwuetapowa, z której pierwszy etap stanowił będzie opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe a drugi związany już będzie z samą rzeczową realizacją opracowanego projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest   do końca grudnia 2018r a zakończenie i odbiór końcowy robót do końca lipca 2021r.

 1. Zarządzanie i organizacja projektu

Cechą wyróżniającą przedmiotowy projekt jest jego wielkość, złożoność oraz konieczność przestrzegania   przepisów wynikających z warunków   postawionych przez darczyńców UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednym z takich wymogów jest powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP) wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej Spółki odpowiedzialnej za prawidłowe i sprawne wdrożenie przedmiotowego projektu. Przewidziano 8 – 9 osobowy skład zespołu fachowców wchodzących w skład JRP, w tym w szczególności powołanie: Pełnomocnika ds. projektu oraz wyznaczenie osób na stanowiska: Głównej księgowej/Zastępcę Pełnomocnika ds. projektu, Kierownika JRP, Koordynatora Projektu,  Specjalisty ds. promocji oraz Sekretarza projektu. Skład oraz opis funkcjonowania JRP zostanie opublikowany w momencie ustalenia ostatecznego składu zespołu, co planuje się zakończyć do końca czerwca 2018 r.

14