Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

boot8

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY
Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem / użytkownikiem nieruchomości  a Międzyrzeckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wynika z:

  • Art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139 j.t.),
  • §13 Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania ścieków (Uchwała nr XXXIV/318/06 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2006r.)

KIEDY NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ
Umowę należy zawrzeć w następujących wypadkach:

  • oddano do użytkowania nowo wybudowaną nieruchomość,
  • nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości,
  • podłączono istniejącą nieruchomość do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej
  • przydzielono mieszkanie w budynku wielolokalowym, którego właściciel lub zarządca podpisał z Przedsiębiorstwem stosowną umowę.

JAK TO ZROBIĆ

W celu zawarcia umowy należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i (lub) odbiór ścieków wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie Sądu, umowa najmu itp. – do wglądu) lub oświadczenie o braku tytułu prawnego.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ.I/LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

W przypadku zawierania umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, należy także dostarczyć dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i REGON, ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Jeśli zakupili Państwo nieruchomość lub przejęli mieszkanie po poprzednim najemcy (dotyczy budynków wielolokalowych których właściciel lub zarządca zawarł z przedsiębiorstwem stosowną umowę) należy wraz z poprzednim właścicielem sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą, który trzeba przedłożyć przy zawieraniu umowy na dostawę wody i (lub) odbiór ścieków.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków  wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie (p. nr 1) Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Święty Wojciech 46,
lub przesłać pocztą na adres:
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyrzeczu,
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.

WAŻNE
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przewiduje następujące sankcje:

  • Art. 28 ust. 1 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
  • Art.28 ust.4 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
14