Odbiory techniczne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

boot14

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

KROK 1 – UZYSKANIE ZAPEWNIENIA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW

WAŻNE!
W przypadku użytkowania budynków istniejących lub posiadania wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, można ominąć

KROK 1

Wystąpić o opracowanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

(KROK 2 ).
KTO WYSTĘPUJE

O zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków występuje inwestor w przypadku konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
WAŻNE

 • Zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków może uzyskać każdy zainteresowany.
 • Zapewnienie to nie może być podstawą do:
  • projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;
  • uzyskania uzgodnień w Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
 • Jeżeli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, ta informacja zamieszczona jest w wydanym zapewnieniu
 • Wydanie zapewnienia jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym  w MPWIK Międzyrzecz cennikiem.

JAK TO ZROBIĆ
W celu otrzymania zapewnienia zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków należy wypełnić i złożyć w przedsiębiorstwie poniższy wniosek.

WNIOSEK O WYDANIE ZAPEWNIENIA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW

Do wniosku należy załączyć:

 • plan zagospodarowania działki,
  lub
 • mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2).

KROK 2 – WARUNKI TECHNICZNE w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza

Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, są podstawą do uzyskania uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i w Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

KTO WYSTĘPUJE

O określenie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej występuje inwestor m.in. w przypadku:

 • budowy nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku/obiektu;
 • rozbudowy istniejącego budynku/obiektu;
 • zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku/obiektu;
 • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku/obiektu.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

JAK TO ZROBIĆ
W celu wydania warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wypełnić poniższy wniosek:

WAŻNE

 • Przyjmujemy inne formy zlecenia niż na standardowym formularzu pod warunkiem, że treść merytoryczna jest tożsama z treścią w nim zawartą.
 • Prawidłowa ilość zapotrzebowania na wodę w dm3/dobę powinna zostać podana w treści wniosku.
 • Prawidłowe określenie powyższych wartości pozwoli na odpowiedne zweryfikowanie  doboru średnicy przyłącza i wodomierza.

Podstawą do terminowego rozpatrzenia zlecenia o wydanie warunków technicznych jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.

Do składanego zlecenia należy dołączyć:

 • tytuł prawny do nieruchomości,
 • decyzję o ustaleniu warunków zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego plan zagospodarowania działki lub mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 ewentualnie 1:1.000 (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2).

WAŻNE

 • Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.
 • W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/ pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek o wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, należy złożyć w Sekretariacie (p. nr 1) Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Święty Wojciech 46,
lub przesłać pocztą na adres:

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA, MIEJSCE ODBIORU ORAZ  OPŁATY

Opracowanie warunków technicznych następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty wpłynięcia zlecenia do Spółki.

 • W szczególnych przypadkach termin opracowania warunków technicznych może ulec wydłużeniu.
 • Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru gotowych dokumentów za pośrednictwem telefonu (jeśli na zleceniu został podany numer telefonu) lub w formie pisemnej.
 • Opracowanie warunków technicznej jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym
  w MPWiK Międzyrzecz cennikiem.

Gotowe warunki techniczne wraz z fakturą za opracowanie dokumentów można odebrać w Dziale Technicznym (p. nr 4), w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 do 13:00, lub otrzymać pocztą (w zależności od wcześniejszych ustaleń). Po uprzednim uiszczeniu opłaty za opracowanie dokumentów w kasie Spółki lub przelewem na rachunek Spółki wskazany na fakturze.

WAŻNE

 • Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, ważne są 3 lata.
 • W tym okresie należy wykonać i złożyć do  MPWiK w Międzyrzeczu projekt przyłącza wodociągowego lub analizacyjnego w celu uzgodnienia przez Spółkę.
 • Jeżeli minie termin ważności warunków technicznych, należy ponownie wystąpić o ich wydanie wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.

WAŻNE
W przypadku zamiaru dokonania zmiany opomiarowania wody (zmiana lokalizacji, typu lub wielkości wodomierza) należy również uprzednio  uzyskać warunki techniczne oraz zgłosić wykonane prace do odbioru technicznego. Schemat postępowania jest analogiczny, przy czym w tym przypadku należy wypełnić poniższy wniosek:

KROK 3 – UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ dotyczącej PRZYŁĄCZA wodociągowego lub kanalizacyjnego

JAK TO ZROBIĆ

W celu uzgodnienia dokumentacji technicznej należy przekazać Przedsiębiorstwu projekt techniczny wraz z wnioskiem (pismem) o uzgodnienie dokumentacji.

WAŻNE

 • W przypadku, gdy o  uzgodnienie dokumentacji technicznej występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy
 • W przypadku, gdy o uzgodnienie dokumentacji technicznej w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/ pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro projektowe do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa.
 • Rozwiązania techniczne zawarte w składanej do uzgodnienia dokumentacji technicznej powinny być zgodne z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek (pismo) o uzgodnienie dokumentacji wraz z projektem do uzgodnienia, należy złożyć w Sekretariacie (p. nr 1) Przedsiębiorstwa lub przesłać pocztą na adres:
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Międzyrzeczu, Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA,MIEJSCE ODBIORU ORAZ OPŁATY
W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do Spółki zajmujemy stanowisko w sprawie przedłożonej dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 • W szczególnych przypadkach termin uzgodnienia dokumentacji może ulec wydłużeniu
 • Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru uzgodnienia i dokumentacji technicznej za pośrednictwem telefonu (jeśli został podany numer telefonu) lub w formie pisemnej.
 • Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest usługą płatną, zgodnie z obowiązującym w MPWiK w Międzyrzeczu cennikiem.
 • Uzgodnienie dokumentacji wraz z dokumentacją i fakturą za uzgodnienie można odebrać w Dziale Technicznym (p. nr 4), w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 do 13:00, lub otrzymać pocztą (w zależności od wcześniejszych ustaleń), po uprzednim uiszczeniu opłaty za uzgodnienie w kasie Spółki lub przelewem na rachunek Spółki wskazany na fakturze.

KROK 4 – NADZÓR NAD BUDOWĄ/PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA wodociągowego lub kanalizacyjnego

Nadzór ze strony Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Międzyrzeczu polega na dokonaniu odbioru robót zanikowych (przed zasypaniem).

JAK TO ZROBIĆ

Termin odbioru należy uzgodnić z Działem Technicznym Przedsiębiorstwa co najmniej na 3 dni wcześniej.
W dniu odbioru technicznego należy przedstawić wykonane lecz niezasypane przyłącze w celu umożliwienia dokonania pełnych czynności odbiorowych.
Termin można uzgodnić telefonicznie (nr tel. 95-742-76-30, 95-742-76-25) lub osobiście w  Dziale Technicznym (p. nr 4) Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Święty Wojciech 46: w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach:
9:00 do 13:00.
Z czynności odbioru sporządzany jest Protokół odbioru technicznego robót zanikowych przyłączy.

OPŁATY ORAZ MIEJSCE ODBIORU PROTOKÓŁU

Odbiór techniczny jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK Międzyrzecz cennikiem.
Protokół odbioru technicznego robót zanikowych przyłączy wraz z fakturą za dokonany odbiór można odebrać w Dziale Technicznym (p. nr 4), w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 do 13:00, lub otrzymać pocztą (w zależności od wcześniejszych ustaleń), po uprzednim uiszczeniu opłaty za dokonany odbiór w kasie Spółki
lub przelewem na rachunek Spółki wskazany na fakturze.

WAŻNE

Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest podstawą do zawarcia z MPWiK w Międzyrzeczu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. (KROK)

KROK 5 – ODBIÓR KOŃCOWY PRZYŁĄCZA wodociągowego lub kanalizacyjnego

WAŻNE

W przypadku budowy przyłączy do obiektów wcześniej oddanych do eksploatacji (obiekty istniejące i użytkowane wcześniej) pomija się krok 5 i należy wystąpić o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (KROK 6 ).

KTO WYSTĘPUJE

O dokonanie odbioru końcowego występuje inwestor w przypadku konieczności przedłożenia takiego protokołu odbioru w celu uzyskania dopuszczenia obiektu do eksploatacji.

JAK TO ZROBIĆ

W celu otrzymania protokołu odbioru końcowego należy wypełnić i złożyć w przedsiębiorstwie poniższy wniosek.

W celu otrzymania Do wniosku należy załączyć:

 • Dokumentację projektową z uzgodnieniem Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Międzyrzeczu,
 • Protokół odbioru technicznego robót zanikowych przyłączy,
 • Mapę powykonawczą geodezyjną wykonanego uzbrojenia,
 • Protokół odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawni9enia,
 • Wynik badania bakteriologicznego wody

Protokół odbioru prób szczelności i drożności przyłącza kanalizacyjnego podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

WAŻNE

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. dokumentacji powykonawczej nowobudowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Działu Technicznego.

CZAS REALIZACJI ZLECENIA,MIEJSCE ODBIORU ORAZ OPŁATY

Opracowanie protokołu odbioru końcowego następuje w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia poprawnego i kompletnego wniosku do Spółki.

 • Klient jest powiadamiany o możliwości odbioru gotowych dokumentów za pośrednictwem telefonu (jeśli na zleceniu został podany numer telefonu) lub w formie pisemnej.
 • Opracowanie warunków technicznej jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK Międzyrzecz cennikiem

Protokół odbioru końcowego robót zanikowych przyłączy wraz z fakturą za dokonany odbiór można odebrać w Dziale Technicznym (p. nr 4), w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 do 13:00, lub otrzymać pocztą (w zależności od wcześniejszych ustaleń), po uprzednim uiszczeniu opłaty za dokonany odbiór w kasie Spółki lub przelewem na rachunek Spółki wskazany na fakturze.

WAŻNE

Protokół z odbioru końcowego stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
w rozumieniu art. 57, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. Zm.)

KROK 6 – ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
KTO WYSTĘPUJE

O zawarcie umowy występuje inwestor po uzyskaniu pozytywnego odbioru technicznego.

JAK TO ZROBIĆ

W celu zawarcia umowy należy wypełnić i złożyć w przedsiębiorstwie poniższy wniosek.

Do wniosku należy załączyć:

 • załączyć: tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem umowy osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo załączają:
 • wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu REGON zaświadczenie o nadaniu NIP

WAŻNE

 • W przypadku, gdy o  zawarcie umowy występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, to zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków należy złożyć w Dziale Technicznym Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Święty Wojciech 46: w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach:
9:00 do 13:00
lub przesłać pocztą na adres:
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyrzeczu, Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.
Przygotowanie projektu umowy jest bezpłatne.

14