„Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu”

FE_POIS_poziom_pl

ZAMAWIAJĄCY

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23
fax: 95-742-76-24

RODZAJ POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA POSTĘPOWANIA

„Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane pn. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTY WOJCIECH WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH ŻÓŁTY FIDIC – W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ – Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2”

 

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (dalej: „Inżyniera”) będzie polegało w szczególności na: zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad prawidłowością wykonania robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu, na warunkach określonych w SWZ dla niniejszego postępowania oraz zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego co do realizacji tych robót.).

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r.

 

ZAMIESZCZENIE SWZ

na własnej stronie internetowej: http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik

 

SKŁADANIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 25.10.2021 do godziny 10.00

 

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2021 r. o godzinie 10:30

INFORMACJA NR 1

TEMAT: Odpowiedź na pytanie do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 2

TEMAT: Odpowiedź na pytanie do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 3

TEMAT: Protokół z otwarcia ofert.

INFORMACJA NR 4

TEMAT: Informacja o wynikach z postępowania przetargowego.

14