Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu

FE_POIS_poziom_pl

ZAMAWIAJĄCY

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23,
fax: 95-742-76-24

RODZAJ POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

 

NAZWA POSTĘPOWANIA

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”

 

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót objętych Zadaniem nr 1 – „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem” oraz Zadaniem nr 2 pn.: „Przeróbka osadów ściekowych wraz z dokumentacją projektową i rozruchem”, realizowanych w ramach Projektu.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech zlokalizowanej na działkach nr ewid. 419, 420, 421, 285/4, 286/4, 287/4, 288/14, 288/16, 288/18, 289/5, 290/13 położonych w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz”. Inwestorem jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r.

 

ZAMIESZCZENIE SIWZ

na własnej stronie internetowej: http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik

 

SKŁADANIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 15.05.2020 do godziny 9.00

 

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2020 r. o godzinie 10:00

INFORMACJA NR 1

TEMAT: odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

INFORMACJA NR 2

TEMAT: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego

INFORMACJA NR 3

TEMAT: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego oraz Części I IDW wersja 2.

)

INFORMACJA NR 4

TEMAT: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 5

TEMAT: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 6

TEMAT: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego oraz Część II IDW WZÓR UMOWY wersja 2.

INFORMACJA NR 7

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Część I. IDW wersja 3, Część II IDW WZÓR UMOWY wersja3, Część IV Program Funkcjonalno-Użytkowy wersja 2.

INFORMACJA NR 8

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.U./S S87   05/05/2020

INFORMACJA NR 9

TEMAT: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 04.06.2020. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Część I. IDW wersja 4.

INFORMACJA NR 10

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.U./S S95   15/05/2020 227969-2020-PL

INFORMACJA NR 11

TEMAT: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 19.06.2020. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Część I. IDW wersja 5.

INFORMACJA NR 12

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz.U./S S103   28/05/2020 249198-2020-PL

INFORMACJA NR 13

TEMAT: Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA NR 14

TEMAT: odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

(30.07.2020)

(30.07.2020)

INFORMACJA NR 15

TEMAT: Informacja o unieważnieniu postępowania

(31.07.2020)

INFORMACJA NR 16

TEMAT: odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

INFORMACJA NR 17

TEMAT: odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

(11.08.2020)

(11.08.2020)

14