Dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez MPWiK w Międzyrzeczu

FE_POIS_poziom_pl

ZAMAWIAJĄCY

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23
fax: 95-742-76-24

RODZAJ POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

NAZWA POSTĘPOWANIA

„Dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez MPWiK     w Międzyrzeczu”

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez MPWiK w Międzyrzeczu. Głównym celem jest inwentaryzacja posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego          z dotychczasowych dokumentów. System umożliwi pracownikom Spółki bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, obsługę zdarzeń awaryjnych           i wyłączeń, warunków technicznych, uzgodnień terenowych oraz analizę danych pomiarowych. Dodatkowo system zostanie rozszerzony o tzw. e- usługi, które umożliwią lepszą współpracę z mieszkańcami gminy – umożliwi m.in. informowanie       o awariach i wyłączeniach wydawanie warunków, zgłoszenie awarii, obsługę płatności itd.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r.

ZAMIESZCZENIE SWZ

na własnej stronie internetowej: http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik

SKŁADANIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 16.03.2023 do godziny 10.00

 

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 10:30

INFORMACJA NR 1

TEMAT: Informacja o wyniku postępowania.

14