Dostawa WUKO

FE_POIS_poziom_pl

ZAMAWIAJĄCY

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23
fax: 95-742-76-24

RODZAJ POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na dostawy

NAZWA POSTĘPOWANIA

„Dostawa sprzętu specjalistycznego do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody „

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu do ciśnieniowego płukania i odsysania szlamu z sieci kanalizacyjnej z technologią odzysku wody wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wraz z udzieleniem Zamawiającemu gwarancji, zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zabudowy u Zamawiającego, a w przypadku dużych napraw serwis wymagany na terenie Polski. Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi podwozia i zabudowy- w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r.

ZAMIESZCZENIE SIWZ

na własnej stronie internetowej: http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik

SKŁADANIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 02.09.2022 do godziny 10.00

 

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2022 r. o godzinie 10:30

 

INFORMACJA NR 1

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 2

TEMAT: Informacja z sesji otwarcia ofert.

INFORMACJA NR 3

TEMAT: Informacja o unieważnieniu postępowania

14