Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj

FE_POIS_poziom_pl

ZAMAWIAJĄCY

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23
fax: 95-742-76-24

RODZAJ POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

 

NAZWA POSTĘPOWANIA

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych ŻÓŁTY FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj”

 

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót objętych Zadaniem nr 1 – „Modernizacja i rozbudowa części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem” oraz Zadaniem nr 2 pn.: „Przeróbka osadów ściekowych wraz z dokumentacją projektową i rozruchem”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r.

 

ZAMIESZCZENIE SIWZ

na własnej stronie internetowej: http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik

 

SKŁADANIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 16.11.2020 do godziny 9.00

 

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 10:00

INFORMACJA NR 1

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Część I. IDW wersja 2. Zmiana terminu składania ofert.

INFORMACJA NR 2

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 3

TEMAT: Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

INFORMACJA NR 4

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. U./S S207, 23/10/2020,  505670-2020-PL

INFORMACJA NR 5

TEMAT: Odpowiedź na odwołanie sygn. KIO 2695/20

INFORMACJA NR 6

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 7

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 8

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego. Część I. IDW wersja 3. Część II. Wzór umowy wersja 2.

INFORMACJA NR 9

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 10

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 11

TEMAT: Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego.

INFORMACJA NR 12

TEMAT: Zmiana terminu składania ofert. Część I. IDW wersja 4.

INFORMACJA NR 13

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. U./S S230, 25/11/2020,  567986-2020-PL

INFORMACJA NR 14

TEMAT: Zmiana terminu składania ofert. Część I. IDW wersja 5.

 

INFORMACJA NR 15

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. U. /S S237, 04/12/2020, 586180-2020-PL

INFORMACJA NR 16

TEMAT: Zmiana terminu składania ofert. Część I. IDW wersja 6.

INFORMACJA NR 17

TEMAT: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. U. /S S243, 14/12/2020, 602816-2020-PL

INFORMACJA NR 18

TEMAT: Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA NR 19

TEMAT: Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA NR 20

TEMAT: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA NR 21

TEMAT: Informacja o wyniku postępowania.

14