Przeprowadzenie działań informacyjno – promujących Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”

FE_POIS_poziom_pl

ZAMAWIAJĄCY

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz
telefon: 95-742-76-23
fax: 95-742-76-24

RODZAJ POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe

NAZWA POSTĘPOWANIA

„Przeprowadzenie działań informacyjno – promujących Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, dalej zwany „Projektem”, które Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na określonych warunkach w Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” – w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0115/17-00 z dnia 07.05. 2018 r.

ZAMIESZCZENIE Zapytania Ofertowego

na własnej stronie internetowej: http://www.mpwik.org oraz na https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik

SKŁADANIE OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 26.04.2022 do godziny 10.00

INFORMACJA NR 1

TEMAT: Odpowiedź na pytania do postępowania.

INFORMACJA NR 2

TEMAT: Protokół z otwarcia ofert.

INFORMACJA NR 3

TEMAT: Informacja o wynikach z postępowania.

14