Rozliczenie dodatkowego podwodomierza

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Św. Wojciechu informuje Odbiorców usług o możliwości zainstalowania

wodomierza dodatkowego na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe do pomiaru
wody bezpowrotnie zużytej (np. ogrody)
Jest to woda wykorzystywana np. do podlewania ogrodów, boisk, celów rolniczych, hodowli zwierząt – i nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Odbiorców, którzy zamierzają dokonać zakupu lub wymiany wodomierza dodatkowego zawiadamiamy, iż od 2016 roku obowiązują nowe „wymagania techniczne i zasady  rozliczeń zużycia wody i odprowadzonych ścieków w stosunku  do wodomierzy leżących po stronie Odbiorców, tj. wodomierzy do pomiaru wody własnej i wody bezpowrotnie zużytej, wodomierzy do czasowego wykorzystania, wodomierzy na cele przeciwpożarowe, wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych”, w których szczegółowo określiliśmy wymagania dla instalacji  z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej. Powyższe wymagania można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Ogłoszenia – Komunikaty i Ogłoszenia, lub otrzymać w BOK). Wykonanie i montaż wodomierza dodatkowego jest po stronie Odbiorcy, natomiast zlecenie zaplombowania licznika należy zgłosić telefonicznie do Biura Obsługi Klienta -095-742-76-35; 095-742-76-32 lub uzupełnić i wysłać formularz umieszczony na naszej stronie internetowej  (w zakładce Biuro Obsługi Klienta-Zlecenie plombowania licznika).

Przypominamy również Odbiorcom posiadającym zamontowane wodomierze dodatkowe, że Przedsiębiorstwo dokonywać będzie rozliczeń wskazań wodomierzy dodatkowych wyłącznie w przypadku posiadania przez nie aktualnej cechy legalizacyjnej.

 

U W A G A

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) – to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

 

 

 

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14